نظم و شفاف سازی مالی، از اهداف قانون پایانه های فروشگاهی